Proces

Integracija oblikovanja kot strateškega dejavnika v vse faze upravljanja podjetja je srednje- do dolgoročen proces, ki na eni strani zahteva celovito razumevanje oblikovalskih in načrtovalskih praks in potencialov, na drugi pa dobro poznavanje kulture in procesov na vseh ravneh podjetja ter pripravljenost na njihovo spreminjanje in razvoj.

Validacija

V podjetjih, kjer design management še ni ali pa je le delno in nesistematično integriran v kulturo in strategije podjetja, je prvi korak proti uporabi design managementa validacija podjetja. Metod za to je več; v našem kompetenčnem centru smo izbrali mednarodno priznano metodo validacije prek modela stopnic upravljanja z oblikovanjem (design management staircase*). Ta podjetju pokaže, na kateri stopnji se nahaja in nakaže korake za napredovanje.

Področja DM

Stopnja integracije design managementa v podjetje se izraža na 4 glavnih področjih: vlaganjih v razvoj izdelkov, vlaganjem v storitve, komunikacijo in investricijami v infrastrukturo. V podjetjih z visoko DM kulturo so ta področja med seboj usklajena in usmerjena v povečevanje konkurenčnosti in dodane vrednosti podjetja in njegovih izdelkov.

02_DM_stopnice_montaza

Stopnje DM

Model stopnic design managementa podjetja glede na integracijo design managementa deli na 4 stopnje: podjetja, kjer upravljanja z oblikovanjem ni, podjetja, kjer je oblikovanje vključeno naključno in parcialno v določene projekte ali faze, podjetja, ki upravljanje z oblikovanjem prepoznavajo kot funkcijo in podjetja, v katerih design management kot kultura prežema celotno podjetje.

Napredovanje

Napredovanje na višjo stopnjo design managementa zahteva sistematično posvečanje znanjem in procesom na vseh ravneh in profilih podjetja – od najnižjih, to so zaposleni, ki prevzemajo minimalne odgovornosti za delo sebe in sodelavcev, do najvišjih, ki načrtujejo poslovne strategije podjetja.

* Model DM Staircase je v letu 2009 razvil Design Management Europe. V okviru programa ADMIRE, ki je potekal od leta 2007 do leta 2009 pod vodstvom Gerta Kootstre z Univerze Inholland, je nastal samoocenjevalni vprašalnik Modela stopnic design managementa. Metodologija je danes mednarodno uveljavljena za določanje Design Management kompetenc podjetij in jo v dokumentu Design for Growth & Prosperity v obliki poročila in predlogov Evropski komisiji priporoča Evropska iniciativa za inovacije in oblikovanje (European Design Innovation Initiative, Finska, 2012).